Mokyklos dokumentai

 

 • Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos ugdymo organizavimo tvarka nuo 2021 m. Rugsėjo 1 d. PDF

 • Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokinių, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas PDF
 • Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos ugdymo organizavimo 2020–2021 mokslo metais tvarkos aprašas PDF
 • Ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu tvarkos aprašas PDF
 • Valgyklos darbo tvarka ir elgesio taisyklės valgykloje PDF
 • Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika PDF
 • Nuotolinio darbo tvarkos aprašas PDF
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės PDF
 • Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas PDF
 • Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Lentvario „Versmės“ gimnazijoje tvarkos aprašas PDF
 • Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas PDF
 • Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai PDF
 • Ugdymo turinio planavimo tvarka PDF
 • Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas PDF
 • Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas PDF
 • Individualaus ugdymo plano (dalyko, kurso, modulio) keitimo tvarka PDF
 • Prašymas dėl mokomojo dalyko ar kurso keitimo DOC
 • Kaip susidaryti individualų ugdymo planą PDF
 • Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų, varžybų organizavimo tvarka PDF
 • Programa DOC
 • Kelialapis-leidimas DOC
 • Tėvų sutikimas DOC
 • Prašymas dėl išvykos su vaiku DOC
 • Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas PDF
 • Mokinių elgesio taisyklės PDF
 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas PDF
 • Namų darbų skyrimo tvarka PDF
 • Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas PDF
 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo priemonių planas PDF
 • Gimnazijos darbo apmokėjimo sistema PDF
 • Mokiniu priemimo tvarka PDF
 • Pedagogų etikos kodeksas PDF
 • Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašas PDF

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader.

Norint peržiūrėti ar redaguoti DOC formato dokumentus, reikia įdiegti LibreOffice Writer (nemokama), Apache OpenOffice Writer (nemokama), Microsoft Word arba kitą tekstų redagavimo programą, palaikančią šį formatą.

Ikimokyklinio ugdymo programa Pažinimo takeliu


 

Atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 30 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker