Tu turi teisę:

 

 • mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
 • į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
 • kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos specialistą ir/ar savo mokytoją tau rūpimais klausimais;
 • gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
 • gauti tau aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, profilinį mokymą, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
 • mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
 • nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;
 • savarankiškai mokytis dalyko programą ir eksternu išlaikęs egzaminus gauti tai patvirtinantį dokumentą;
 • turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius (kuriuose nepažeidžiamos higienos normos bei tavo teisės);
 • dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje;
 • susipažinti su visa mokykloje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomi su elgesiu susiję klausimai;
 • būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos vidaus taisyklėmis;
 • būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;
 • įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker