Aktualijos

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 D.

2020 m. gruodžio 8 d. Nr. V–83

Lentvaris

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo ir gimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano 7.2. punktu:

1. N u s t a t a u  nuo 2020 m. gruodžio 9 d. ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje:

1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

1.2. Ugdymas pagal pradinio ugdymo programas iki Kalėdų atostogų vykdomas kasdieniu būdu.

1.3. Ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas iki Kalėdų atostogų vykdomas tik nuotoliniu būdu.

1.4. Neformalusis vaikų švietimas iki Kalėdų atostogų vykdomas nuotoliniu būdu.

1.5. Pailgintos dienos grupės veiklą vykdoma kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

1.6. Švietimo pagalba mokiniams teikiama kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.7. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.8. Ugdymas karantino laikotarpyje organizuojamas laikantys įprasto pamokų tvarkaraščio.

1.9. Valgyklos darbas nestabdomas.

1.10 Nemokamas maitinimas organizuojamas įprastu būdu, jei ugdymas vykta kasdieniu būdu, arba kartą per savaitę (trečiadieniais), išduodant suformuotus maisto davinius, jei ugdymas vykta nuotoliniu būdu.

                   2. K e i č i u  2020-2021 m.m. gimnazijos ugdymo plane numatytų Kalėdų atostogų grafiką:

                   2.1. Kalėdų atostogos pradinių klasių mokiniams skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

            2.2. Kalėdų atostogos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 28 d. iki 2021 m. sausio 7 d., kaip numatyta gimnazijos ugdymo plane.

             3. Privaloma visiems laikytis asmenų srautų, saugaus atstumo ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo sąlygų. Vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje netaikomas reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

                  4. Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įleidžiami tik išimtiniais atvejais ir tik užsiregistravus.

             5. Įpareigoju  direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

                  6. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant aplinkybėms gimnazijoje ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDYMO

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V–82

Lentvaris

Vadovaudamasis gimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano 7.2. punktu bei atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją gimnazijoje ir šalyje,

n u r o d a u nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. ugdymą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tęsti nuotoliniu būdu.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

Kuriame Lietuvos ateitį

Kuriame

Dainų festivalis „Dainuoju tau, Lietuvėle“

Mūsų gimnazijos priešmokyklinės grupės „Kodėlčiukai“ ugdytiniai dalyvavo nuotoliniame dainų festivalyje „Dainuoju tau, Lietuvėle“. Šio festivalio tikslas: lietuviškų dainų populiarinimas.

Buvo pasiūti lietuvių tautiniai rūbai. Moteriškus tautinius rūbus sudaro balta palaidinė ilgomis rankovėmis, ilgas, platus, iš ryškaus spalvoto audinio pasiūtas sijonas, gražiai siuvinėta prijuostė. Mergaitės ant galvos buvo užsidėjusios vainikus arba karūnėles su juostomis.

Festivaliui buvo parengtos, nufilmuotos ir išsiųstos dvi dainelės. Viena laisva tema, o kita „Tėviškėlė – būtina visiems dalyviams. Vaikai ją su malonumu dainavo, bet ir šoko. Vaikus parengė muzikos mokytoja metodininkė Irina Zaveckaja, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Liudmila Stasiulevič ir Olga Matusevič.

festivalis1

festivalis2

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

2020 M. LAPKRIČIO 30 D. – GRUODŽIO 4 D.

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V–81

Lentvaris

Vadovaudamasis gimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano 7.2. punktu bei atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją gimnazijoje:

1. N u s t a t a u  nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d. ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje:

1.1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu.

1.2. Ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.3. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.4Pailgintos dienos grupės veiklą vykdoma kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

1.5. Švietimo pagalba mokiniams teikiama kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.6. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.7. Ugdymas karantino laikotarpyje organizuojamas laikantys įprasto pamokų tvarkaraščio.

1.8. Valgyklos darbas nestabdomas.

1.9. Nemokamas maitinimas organizuojamas įprastu būdu, jei ugdymas vykta kasdieniu būdu, arba kartą per savaitę (trečiadieniais), išduodant suformuotus maisto davinius, jei ugdymas vykta nuotoliniu būdu.

                   2. Organizuojant ugdymą nuotoliniu mokymo būdu, mokytojai pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui ir ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiria sinchroniniam ugdymui.

                   3. Privaloma visiems laikytis asmenų srautų, saugaus atstumo ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo sąlygų.

                   4. Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įleidžiami tik išimtiniais atvejais ir tik užsiregistravus.

                   5. Į p a r e i g o j u  direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

                   6. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PDF

PADĖKA RĖMĖJAMS UŽ 1,2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTĮ

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, gimnazijos darbuotojams ir visiems, kurie  1,2% savo gyventojų pajamų mokesčio 2020 metais skyrė  Lentvario „Versmės“ gimnazijai. Paramos suma sudaro 1580,21 Eur.

2020 m. pervestas lėšas planuojama panaudoti  mokinių/ugdytinių, pedagogų ir tėvų iniciatyvoms įgyvendinimui, ypač skubių pirkinių, reikalingų ugdymo procesui, įsigijimui bei ugdymo aplinkos  tobulinimui.

Jūsų paramą gimnazijai yra labai svarbi!

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazijos Direktoriaus įsakymas "Dėl ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo 2020 m. lapkričio 16-20 d".

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazijos Direktoriaus įsakymas "Dėl ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo 2020 m. lapkričio 16-20 d". PDF

 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 2020 M. LAPKRIČIO 9-27 d.

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V–79

Lentvaris

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

n u s t a t a u karantino laikotarpyje (nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d.) ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje:

1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu.

2. Ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas mišriu būdu, derinant nuotolinį mokymą su kasdieniu:

2.1. 5-8 klasių mokiniams ugdymas vyks kasdieniu būdu lapkričio 9-13 ir 19-20 d. bei nuotoliniu būdu – lapkričio16-18 ir 23-27 d.;

2.2. I-IV gimn. klasių mokiniams ugdymas vyks kasdieniu būdu lapkričio 16-18 ir 23-27 d. bei nuotoliniu būdu - lapkričio 9-13 ir 19-20 d.

3. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

4. Pailgintos dienos grupės veiklą vykdoma kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

5. Švietimo pagalba mokiniams teikiama kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

6. Ugdymas karantino laikotarpyje organizuojamas laikantys įprasto pamokų tvarkaraščio.

7. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį kasdieniu arba nuotoliniu būdu.

8. Organizuojant ugdymą nuotoliniu mokymo būdu, mokytojai pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui ir ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiria sinchroniniam ugdymui.

9. Valgyklos darbas nestabdomas.

10. Nemokamas maitinimasugdymas vykta kasdieniu būdu, arba kartą per savaitę (trečiadieniais), išduodant suformuotus maisto davinius, jei ugdymas vykta nuotoliniu būdu.

11. Privaloma visiems laikytis asmenų srautų, saugaus atstumo ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo sąlygų.

12. Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įleidžiami tik išimtiniais atvejais ir tik užsiregistravus.

13. Įpareigoju direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

14. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

Gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena

Spalio 23 dieną mokiniai dalyvavo kitokiose pamokose. Iš gimnazijos klasių jos persikėlė į muziejus, arenas ir kitas įdomias vietas, o ir veiklos buvo nenuobodžios, įtraukiančios, integruojančios kelių dalykų žinias. Juk gyvenimas – tai irgi ne uždara mokyklos erdvė su tiksliai suplanuotais tvarkaraščiais, ritmą reguliuojančiais skambučiais ar budria, viską matančia auklėtojo akimi. Gyvenimas – tai besikeičiančios aplinkos, žmonės, įvykiai, potyriai. Pasaulis už mokyklos sienų -tai erdvė, kurioje gimsta iššūkiai, ir gyvenimiškųjų įgūdžių formavimui mokykloje skiriama vis daugiau dėmesio.

Tad prieš rudens atostogas dalis mokinių vyko į ekskursiją į Druskininkus. Ten apsilankė muziejuje „Miško aidas“, keliavo lynų taku, plaukiojo Nemuno upe. O pradinių ir 5 klasės mokiniai sulaukė svečių gimnazijoje: juos aplankė tikri LDK riteriai. Edukacinė programa supažindino moksleivius su XIV – XV amžių karyba, leido gyvai pažvelgti į riterių kasdienybę ir jų karo meną. Programa pagilino moksleivių žinias apie Vytauto Didžiojo laikais susiformavusį LDK riterijos luomą, o programoje dalyvaujantys riteriai - kryžiuotis ir LDK bajoras – įkūrė sporto salėje tikrą mažą viduramžišką karo stovyklą: pastatė stendus su viduramžiškais ginklais ir šarvuote, iškėlė heraldines riterių vėliavas. Teatralizuotos edukacinės programos metu riteriai papasakojo apie riterių kasdienybę, pareigas ir teises, supažindino moksleivius su viduramžiškų ginklų valdymo ir kautynių technika, išsamiai papasakojo apie kiekvieno ginklo panaudojimo ypatumus. Programos metu moksleiviai ne tik klausėsi riterių pasakojimo, tačiau ir patys aktyviai dalyvavo: matavosi šalmus ir šarvuotę, ėmė į rankas įvairius ginklus ir skydus. Edukacinė programa sudaryta taip, kad moksleiviai įdomiai ir gyvai būtų supažindinti su viduramžiais gyvavusiu riterijos luomu, jų kasdienybe, karo menu ir kartu per savo asmeninį patyrimą moksleiviai galėtų susiformuoti autentiškesnį istorinį vaizdinį apie viduramžių laikotarpį. Susidomėjimas buvo didelis, tad galima manyti, kad tokia integruota netradicinė pamoka buvo naudinga.

riteriai 1

 

 

riteriai 2

 

riteriai 3

 

riteriai 4

 

riteriai 5

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker